Turbiditet (grumlighet)

Förekomst och indikation: Turbiditeten är ett mått på vattnets grumlighet och kan bestå av organiskt och oorganiskt material. Det orsakas vanligtvis av finkornigt material som humus eller leror, eller av kemiska utfällningar som järn och mangan. Turbiditet indikerar påverkan från ytligt vatten. Hög turbiditet kan uppkomma t.ex. vid kraftig nederbörd eller snösmältning. I nyborrade eller nygrävda brunnar är turbiditeten vanligtvis hög, men avtar när vattnet omsatts en tid. Turbiditet mäts i FNU (formazine nephelometric units), som anger ljusets spridning. När turbiditeten överstiger 3 FNU kan grumligheten urskiljas med ögat.

Effekter: Onormalt ökad turbiditet innebär större risk för vattenburen smitta och mikrobiologisk tillväxt.

Förslag på åtgärd: Det är angeläget att alltid undersöka orsaken till onormala förändringar. Eventuellt kan ytvatten läcka in i brunnen.