Sulfat

Förekomst och indikation: Sulfat indikerar att ytligt vatten, kemiskt surt till följd av sur nederbörd, kan ha påverkat brunnen. Sulfat kan även ha naturligt, geologiskt ursprung.

Effekter: Halter över 100 mg/l påskyndar korrosionsangrepp. Halter över
250 mg/l kan ge smakförändringar. Höga halter magnesiumsulfat kan irritera mag-tarmkanalen. Det kan ge övergående diarré hos känsliga barn.

Förslag på åtgärd: Kontrollera om ytligt vatten läcker in i brunnen.