pH

Förekomst och indikation: Hög koncentration av vätejoner (lågt pH-värde) förorsakas av sur nederbörd och sur (kalkfattig) geologisk miljö. Lågt pH i brunnen indikerar att ytvatten eller ytligt grundvatten påverkar brunnsvattnet. Vattnets surhetsgrad avtar vanligtvis med ökat djup. Lågt pH är därför vanligare i grunda, grävda brunnar. Otjänligt vatten på grund av högt pH kan bero på överdosering av alkaliskt medel eller att kalk från cementbelagda ledningar löses ut.

Effekter: Sura vatten är ofta aggressiva och kan innebära att metaller i mark eller ledningsnät löses ut och påverkar vattenkvaliteten. pH utanför intervallet för tjänligt med anmärkning påskyndar korrosionsangrepp. Högt pH kan dessutom ge utfällningar och smak samt försämra eventuell kemisk desinfektion. Otjänligt vatten kan ge akuta skador på ögon och slemhinnor.

Förslag på åtgärd: Kontrollera om ytligt vatten läcker in i brunnen.