Nitrat

Förekomst och indikation: Halter över riktvärdet för tjänligt med anmärkning indikerar att råvattnet förorenats av organiska eller oorganiska gödningsmedel eller av avlopp, men föroreningen kan även ha geologiskt ursprung.

Effekter: Halter över riktvärdena kan innebära att risken för vattenburen smitta ökar. Halter över otjänlighetsriktvärdet kan indirekt innebära en hälsorisk, eftersom nitrat kan omvandlas till nitrit i kroppen. Halter över 50 mg/l kan vara en hälsorisk främst för små barn eftersom de riskerar att få försämrad syreupptagningsförmåga i blodet, s.k. methämoglobinemi. Därför är det olämpligt att ge dricksvatten med halter över otjänlighetsriktvärdet till barn under ett år.

Förslag på åtgärd: Kontrollera om det finns tänkbara föroreningskällor i brunnens närområde. Kontrollera om ytligt vatten läcker in i brunnen.

Ytterligare information: Riktvärdena avser nu hela nitratjonen (NO3) mot tidigare bara nitrat-kvävet (NO3-N). Riktvärdet 20 mg/l NO3 motsvarar 5 mg/l NO3-N, medan 50 mg/l NO3 motsvarar 12 mg/l NO3-N.