Nitrit

Förekomst och indikation: Förekomst av nitrit indikerar att vattnet kan ha förorenats av organiska eller oorganiska gödningsmedel eller av avlopp, men nitrit kan också bildas genom ammoniumoxidation i filter och ledningsnät. Det kan även uppkomma i djupa brunnar vid syrebrist i vattnet.

Effekter: Halter över riktvärdena kan innebära att risken för vattenburen smitta ökar. Vid halter över riktvärdet för otjänligt ökar risken för försämrad syreupptagning i blodet hos små barn, s.k. methämoglobinemi. Sådant dricksvatten är därför olämpligt att ge barn under ett år. Långvarigt intag vid halter över otjänlighetsriktvärdet misstänks också skada binjurarna.

Förslag på åtgärd: Kontrollera om det finns tänkbara föroreningskällor i brunnens närområde. Kontrollera om ytligt vatten läcker in i brunnen.