Konduktivitet

Förekomst och indikation: Konduktiviteten är ett mått på den totala halten lösta salter i dricksvattnet. Hög kloridhalt bidrar till förhöjd konduktivitet. Höga värden (>70 mS/m) för konduktivitet indikerar därför att kloridvärdena kan vara höga. Se också informationen om klorid.
Effekter: Halter över riktvärdet påskyndar korrosionsangrepp.
Förslag på åtgärd: Se Klorid.

Riktvärdet avser undersökning vid 20 °C. Riktvärdet för konduktivitet kan
relateras till andra temperaturer via omräkning.