Klorid

Förekomst och indikation: Kloridhalter över riktvärdet kan förekomma naturligt i grundvatten i form av relikt saltvatten eller som en följd av påverkan från havsvatten. Kloridhalter över riktvärdet förekommer oftast i bergborrade brunnar och orsakas av kontakt med djupa grundvattenmagasin via vattenförande sprickor i berggrunden. Förhöjda salthalter kan i vissa undantagsfall även förekomma naturligt i grundvattenmagasin i jordlager och då framför allt invid de stora sjöarna i Mellansverige. Kloridhalter över 50 mg/l indikerar påverkan av salt grundvatten, avlopp, deponi, vägsalt eller vägdagvatten.

Effekter: Klorid kan påskynda korrosion vid halter överstigande 100 mg/l och ger vanligtvis smakförändringar på dricksvattnet vid halter överstigande 300 mg/l.

Förslag på åtgärd: Kontrollera om kloriden beror på ytlig förorening eller kommer från djupt liggande vatten. Är orsaken ytlig påverkan, t.ex. från väg, är det lämpligt att täta brunnen eller välja annan brunnsplats. Är orsaken djupt liggande grundvatten kan man överväga att minska vattenuttaget, höja pumpen eller täta nedre delen av brunnen.