Järn

Förekomst och indikation: En stor del av marken består av järn. Vid vissa kemiska förhållanden löses järnet ut. Höga järnhalter är ett av de vanligaste kvalitetsproblemen i svenskt grundvatten och förekommer såväl i jordlager som i berggrund. Halter över riktvärdet kan förekomma naturligt, speciellt i grundvatten. Järn kan tillföras vattnet genom korrosionsangrepp på ståloch gjutjärnsledningar. Halter över riktvärdet hos användaren indikerar att vattnet angriper ledningarna.

Effekter: Höga halter av järn kan medföra att ledningar sätts igen på grund av utfällningar och även orsaka missfärgning av tvätt samt sanitetsgods. Det kan också missfärga dricksvattnet brunt och ge smak. I vissa vatten kan olägenheterna uppstå vid såväl lägre som högre halter än vad riktvärdet anger.

Förslag på åtgärd: Innehåller vattnet för mycket järn och mangan kan detta åtgärdas. Idag finns bra metoder att minska järn- och manganhalterna i dricksvattnet. Järn- och manganreduceringen sker vanligen med hjälp av att luft tillförs vattnet när det får rinna igenom en tank innehållande sand. Tänk dock på att även andra parametrar än järn kan påverkas i samband med vattenrening.