Färg

Förekomst och indikation: Färg kan härstamma från organiskt eller oorganiskt material och vattnet innehåller troligen järn eller humus. Färg kan också uppkomma när slam och utfällningar lossnar från ledningarna i ledningsnätet.
Effekter: En onormal färgökning kan innebära att risken för vattenburen
smitta och mikrobiologisk tillväxt ökar. Metaller kan orsaka tekniska och
estetiska problem. Färg över riktvärdet kan urskiljas med ögat.
Förslag på åtgärd: Det är angeläget att alltid söka efter orsaken till onormala förändringar. Kontrollera om ytligt vatten läcker in i brunnen.