Arsenik

Förekomst och indikation: Halter över riktvärdet kan förekomma naturligt i bergborrade brunnar. Mer sällsynt kan råvattnet ha förorenats av industrier, t.ex. äldre anläggningar för träimpregnering.

Effekter: Det är väl belagt från studier på människa att arsenik i dricksvatten ökar risken för cancer.

Förslag på åtgärd: I Sverige finns en begränsad erfarenhet av rening av arsenik i dricksvatten. För mer information se rapporten ”Dricksvattenrening med avseende på arsenik” (Socialstyrelsen 2006).