Ammonium

Förekomst och indikation: Ammonium förekommer främst vid syrefattiga förhållanden. Halter över riktvärdet kan finnas naturligt i grundvatten, men indikerar också att vattnet kan ha förorenats av organiska eller oorganiska gödningsmedel, avlopp eller industrier.

Effekter: Halter över riktvärdena kan innebära att risken för vattenburen smitta ökar. Ammonium kan medföra att nitrit bildas, särskilt i filter och i långa ledningsnät. Nitrit kan ge hälsoeffekter. Halter över cirka 1,5 mg/l kan ge kraftig nitritbildning och lukt.

Ytterligare information: Ammonium i grundvatten kan vara naturligt associerat med höga järn- och humushalter. Sedan föregående författning är definitionen ändrad. Riktvärdet avser hela ammoniumjonen (NH4+) mot tidigare bara ammoniumkvävet (NH4+-N). Riktvärdet 0,50 mg/l NH4+ motsvarar 0,4 mg/l NH4+-N.

Förslag på åtgärd: Kontrollera ifall det finns föroreningskällor i brunnens närområde. Kontrollera om ytligt vatten läcker in i brunnen.