Aluminium

Förekomst och indikation: Halter över riktvärdet kan förekomma naturligt i grundvatten. Lågt pH bidrar till ökade aluminiumhalter i vatten.

Effekter: Aluminium kan orsaka slambildning i distributionsanläggningen.